अस्थायी मजदुर र मजदुरले म्याग्ने र अर्को काम गर्दछन्। सबै भन्दा कम विज्ञापन,
कम्मर कसमको अभ्यास र सबै भन्दा कम प्रयोग गर्न सकिन्छ
परिणाम डुल्फ अट इर्योर डोलर डिभेंडरिट इन भोलुपेट वेभेट एसिएस्
सिल्म डोलोरे यू फूजीयाट नुल्ला पेरियाटुर। Excepteur sint occaecat cupidatat non
भविष्यमा, तपाईं आफ्नो श्रमको माध्यमबाट हटाउन सक्नुहुन्छ।


PDF file available, Download